Upravljanje Carlsberg i Dunđerski Fondacijom vrši Upravni odbor Fondacije. Uloga Upravnog odbora Fondacije sastoji se iz kreiranja dugoročne strategije Fondacije, godišnjih ciljeva, kao i raspolaganja imovinom Fondacije u smislu namene finansijskih sredstava za pojedine oblasti delovanja, koje su unapred definisane Statutom. Upravni odbor Fondacije sastaje se dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Vladimir Vava

Član

 

Vladimir Vava je Generalni direktor kompanije Carlsberg Srbija od februara 2017. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u sektoru marketinga  i prodaje CB Holdinga u Beogradu, da bi nastavio da je gradi u kompaniji Makro Cash i Carry Rumunija, nakon čega je preuzeo vodeću poziciju u sektoru prodaje iste kompanije u Rusiji.

Pre odluke da svoju karijeru nastavi u okviru Carlsberga, Vladimir Vava nalazio se na poziciji Potpredsednika prodaje i poslovanja za Španiju i Portugal u kompaniji Makro Cash i Carry, prodajnom lancu Metro Grupe.

Vladimir je u Srbiju došao nakon trogodišnjeg iskustva na poziciji Potpredsednika prodaje Baltika Breweries, ruske kompanije koja je u vlasništvu Carlsberg Grupacije.

Svoja znanja i veštine, Vladimir je više od deset godina sticao radeći na različitim vodećim pozicijama u sektorima prodaje širom Evrope.

Vladimir Vava, diplomirao je hidromehaniku na Univerzitetu u Temišvaru, a svoje obrazovanje je unapredio MBA diplomom Univerziteta Šefild u Velikoj Britaniji.

Pročitaj više

Ana Milićević Vukoje

Član

 

Ana Milićević Vukoje je Direktor marketinga i komunikacija u kompaniji Carlsberg Srbija od septembra 2016. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u kompanijama Henkel i Beiersdorf, na menadžerskim pozicijama. Karijeru u Carlsbergu Ana je započela 2011. godine na pozicijama Brend menadžera za internacionalne brendove i Menadžera za istraživanje tržišta. Pored rada na strategiji premium brendova, Ana je u Carlsbergu učestvovala i na regionalnim projektima razvoja brenda Tuborg. Pored Srbije, Ana je zadužena i za tržišta Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Ana Milićević Vukoje poseduje diplomu Bachelor of Science (B.S.) in International Business, stečenu na The American University of Rome u Italiji.

Pročitaj više

Nikola Tanurdžić

Predsednik Upravnog odbora Fondacije

 

Nikola Tanurdžić vlasnik je privatne firme koja se bavi samouslužnim pranjem automobila sa sedištem u Novom Sadu.

U svom radnom veku u zemlji i inostranstvu, više od tri decenije Nikola je obavljao poslove organizatora i režisera dnevnog programa na Radio televiziji Vojvodina.

Najistaknutiji je predstavnik borbe za restituciju u Srbiji, gde je pre više od dvadeset godina započeo proces vraćanja ugleda svojih predaka, osnivajući Udruženje građana za povraćaj nacionalizovane nepokretne imovine na teritoriji Vojvodine. Na čelu udruženja, nalazio se više od deset godina.

Nikola Tanurdžić praunuk je Lazara Dunđerskog, osnivača pivare u Čelarevu i jednog od najistaknutijih industrijalaca krajem XIX i početkom XX veka.

Pročitaj više

Poslove Fondacije obavlja Izvršni odbor. Izvršni odbor Fondacije sastaje se jednom mesečno. Raspored sastanaka Izvršnog odbora zavisi i od projekata koje Fondacija realizuje tokom kalendarske godine.

Aleksandra Dutina

Član

 

 

Aleksandra Dutina je od juna 2017. godine zaposlena na poziciji Direktora ljudskih resursa u kompaniji Carlsberg Srbija.

Aleksandra je diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Svoju karijeru je započela u pravosuđu, zatim je nastavila u privredi, pretežno u servisnoj industriji- aviokompaniji i hotelijerstvu. Radila je prvobitno u pravnim poslovima, da bi se kasnije specijalizovala u oblasti ljudskih resursa.

Pre Carlsberga radila je kao HR menadžer u In Hotelu, zatim kao Direktor za ljudske resurse u Air Serbia i Direktor za ljudske resurse Etihad Aviation Partners u Beogradu.

Pročitaj više

Jovo Vujčić

Član

 

Jovo Vujčić je od marta 2016. godine zaposlen na funkciji direktora proizvodnje u kompaniji Carlsberg Srbija.

Jovo je svoju karijeru u kompaniji Carlsberg Srbija započeo 2005. godine kao pripravnik u Odeljenju za mašinsko održavanje, i od tada je radio na nekoliko različitih pozicija u Sektoru održavanja.

U kompaniji Carlsberg Srbija Jovo je odgovoran za koordinaciju rada unutar odeljenja, kao i sa drugim odeljenjima u pivari, prilagođavanje aktivnosti održavanja sa potrebama internog klijenta, koordinaciju aktivnosti sa eksternim klijentima, budžet i kontrolu troškova u Odeljenju održavanja i komunalnih poslova, podržavanje inicijative za uštede u okviru odeljenja i planiranje investicija u proizvodnji.

Jovo Vujčić je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, gde je takođe završio i master iz oblasti mašinstva.

Pročitaj više

Prof. Jelena Pejin

Član

 

Prof. dr Јеlеnа Pејin zаpоslеnа је nа Теhnоlоškоm fаkultеtu u Univerziteta u Nоvоm Sаdu u zvanju vanrednog profesora.

Јеlеnа Pејin drži prеdаvаnjа iz 8 prеdmеtа nа svim nivоimа studiја i tо četiri prеdmеtа nа оsnоvnim аkаdеmskim studiјаmа (Аltеrnаtivnе sirоvinе u prоizvоdnji pivа, Теhnоlоgiја slаdа, Теhnоlоgiја pivа, Kоntrоlа kvаlitеtа u tеhnоlоgiјаmа slаdа, pivа i vinа), jedan prеdmеt nа mаstеr аkаdеmskim studiјаmа (Теhnоlоgiја spеciјаlnih pivа) i tri prеdmеtа nа dоktоrskim studiјаmа (Оdаbrаnа pоglаvlја tеhnоlоgiје pivа, Оdаbrаnа pоglаvlја tеhnоlоgiје slаdоvinе i Vаlоrizаciја nusprоizvоdа u slаdаrstvu i pivаrstvu).

Аutоr је prаktikumа – pоmоćnоg udžbеnikа pоd nаslоvоm „Prаktikum iz tеhnоlоgiје slаdа“. Naučno-istraživački rad dr Jelena Pejin je iz oblasti tеhnоlоgiјe slаdа i pivа i biоtеhnоlоgiјe. Autor je i koautor 140 naučnih radova i saopštenja od kojih je 30 radova publikovano u međunarodnim časopisima sa SCI liste.

Jelena je diplomirala na Теhnоlоškоm fаkultеtu Univerziteta u Nоvоm Sаdu. Na istom fakultetu je stekla i zvanje magistra tehnoloških nauka i doktora tehničkih nauka.

Pročitaj više

Stefan Samardžić

Član

 

Stefan Samardžić zaposlen je kao asistent na predmetu “Krivično pravo” Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru svoje uže naučne oblasti objavio je desetak naučnih radova.

Stefan je član međudržavnih tela u borbi za istinu o stradanju Srba u Sarajevu, kao i nekoliko vladinih radnih grupa koje se bave oblašću restitucije u Srbiji.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu.

Pročitaj više